April 25 2018 02:04:34
· KM-2626 сгорел...
· О поездке Б...
· Рабиндрана...
· Микола Сад...
· Филателия -...
· Senit VC890D+ циф...
· ALDO S-1613-FX ки...
· Panasoanic KX-TS100 ...
· Panasonic KX-T7730 ...
· Хронология...
· Les jeunes batisseur...
· К еврейско...
· Paradox Security Sys...
· Panasonic KX-TC905-W...
· ZIP-250 iomega ги...
» IT - высокие технологии » OpenLDI разъем мониторов и видеокарт
OpenLDI разъем мониторов и видеокарт

OpenLDI разъем мониторов и видеокарт

 

36 PIN MDR36 FEMALE Open LDI разъем

 

36 PIN MDR36 FEMALE

 

Used on SGI digital flat panel monitors.

Standard by VICI

Protocol: LVDS

 

Pin

Name

1

Link2 D0-

2

Link2 DO+

3

Link2 D1-

4

Link2 D1+

5

Link2 D2-

6

Link2 D2+

7

NC NC

8

NC NC

9

GND GND

10

GND GND

11

NC NC

12

NC NC

13

Link1 D0-

14

Link1 D0+

15

Link1 D1-

16

Link1 D1+

17

Link1 D2-

18

Link1 D2+

19

Link2 D3-

20

Link2 D3+

21

Link2 CLK-

22

Link2 CLK+

23

NC NC

24

NC NC

25

NC NC

26

GND GND

27

NC NC

28

GND GND

29

NC NC

30

NC NC

31

NC NC

32

GND GND

33

Link1 CLK-

34

Link1 CLK+

35

Link1 D3-

36

Link1 D3+

***

.
, .
ÐåêëàìàÊóïèòü õîòè...
Ïîñìîòðåë ÿ ...
Âòîðîé, êîòî...
Ó ìåíÿ ýòîò ...
Âñå äåøåâî ñ...

Ïîìíþ ÿ òàêè...
Òàê àâèàïî÷...
Ïðè Ïîë Ïîòå...
Íè÷åãî ñåáå,...
Ýòî âèíî - øì...
?
.

?
.
GoogleÑ÷åò÷èêè
Êàçàõñòàíñêèé êîìïüþòåðíûé ïîðòàëßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ

ßíäåêñ.Ìåòðèêà

3,123,661