April 25 2018 02:04:22
· KM-2626 сгорел...
· О поездке Б...
· Рабиндрана...
· Микола Сад...
· Филателия -...
· Senit VC890D+ циф...
· ALDO S-1613-FX ки...
· Panasoanic KX-TS100 ...
· Panasonic KX-T7730 ...
· Хронология...
· Les jeunes batisseur...
· К еврейско...
· Paradox Security Sys...
· Panasonic KX-TC905-W...
· ZIP-250 iomega ги...
» Аудио, видео, фото, радио » Распайка SCART
Распайка SCART

Распайка SCART

 

Распайка SCART TV и кабель полное описание коннектора

 

Pin Name Description Signal Level Impedance
1 AOR Audio Out Right 0.5 V rms <1k ohm
2 AIR Audio In Right 0.5 V rms >10k ohm
3 AOL Audio Out Left + Mono 0.5 V rms <1k ohm
4 AGND Audio Ground    
5 B GND RGB Blue Ground    
6 AIL Audio In Left + Mono 0.5 V rms >10k ohm
7 B RGB Blue In 0.7 V 75 ohm
8 SWTCH Audio/RGB switch / 16:9 0-2 V=TV, 5-8 V=WideScreen, 9.5-12 V=AV Mode >10 kohm
9 G GND RGB Green Ground    
10 CLKOUT Data 2: Clockpulse Out (Unavailable ??)    
11 G RGB Green In 0.7 V 75 ohm
12 DATA Data 1: Data Out (Unavailable ??)    
13 R GND RGB Red Ground    
14 DATAGND Data Ground    
15 R RGB Red In / Chrominance 0.7 V (Chrom.: 0.3 V burst) 75 ohm
16 BLNK Blanking Signal 1-3 V=RGB, 0-0.4 V=Composite 75 ohm
17 VGND Composite Video Ground    
18 BLNKGND Blanking Signal Ground    
19 VOUT Composite Video Out 1 V 75 ohm
20 VIN Composite Video In / Luminance 1 V 75 ohm
21 SHIELD Ground/Shield (Chassis)    

.
, .
ÐåêëàìàÊóïèòü õîòè...
Ïîñìîòðåë ÿ ...
Âòîðîé, êîòî...
Ó ìåíÿ ýòîò ...
Âñå äåøåâî ñ...

Ïîìíþ ÿ òàêè...
Òàê àâèàïî÷...
Ïðè Ïîë Ïîòå...
Íè÷åãî ñåáå,...
Ýòî âèíî - øì...
?
.

?
.
GoogleÑ÷åò÷èêè
Êàçàõñòàíñêèé êîìïüþòåðíûé ïîðòàëßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ

ßíäåêñ.Ìåòðèêà

3,123,659